Legal

Salcedo no tempo é un proxecto do Concello de Pontevedra. Domicilio en Praza de España s/n, Pontevedra. CIF P3603800H

Informámoste e concordas en que usar esta web non supón o inicio dunha relación comercial co Concello de Pontevedra.

Os dereitos de propiedade intelectual dos contidos son do Concello de Pontevedra ou de terceiros que autorizaron o seu uso, así que non podes reproducilos, distribuilos e comunicalos, cambialos nin ainda que cites as fontes se non tes consentimento por escrito do Concello de Pontevedra. Todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos que aparecen son propiedade dos seus donos e están protexidos por lei.

Se envías algún contido, declaras que eres o propietario intelectual dos mesmos, e que sabes que enviándoos á nosa web, estes contidos serán liberados con licenza Creative Commons-BY. Se queres facer unha excepción, contacta con nós por email. Os contidos que teñan licenzas máis restrictivas están sinalados no web.

As ligazóns da web, teñen simplemente finalidade informativa, non supoñen recomendación ou invitación.

A web está feita empregando software libre (wordpress.org), unha personalización dunha plantilla comercial de THB Themes, e empregando fontes web de uso libre de Roboto, Roboto Condensed e Pacífico .

Go top